Bizi Sosyal Medyada Takip Edin |
BASIN BÜLTENLERİ RAPORLAR FUARLAR TR22 BÖLGESİ FOTO GALERİ İLETİŞİM

GÜNMARSİFED

GÜNMARSİFED GÜNEY MARMARA SANAYİ VE İŞ DÜNYASI FEDERASYONU
TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

Kuruluş Hükümleri

Federasyon İsmi ve Merkezi

Madde 1

Yasalar ile bu tüzük hükümleri uyarınca yönetilmek ve amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere GÜNMARSİFED (Güney Marmara Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu) adı ile bir federasyon kurulmuştur. Aşağıda kısaca "Federasyon" olarak anılmaktadır.

Federasyonun merkezi Balıkesir'dir.

Federasyonun Amacı

Madde 2

TR22 (Balıkesir ve Çanakkale) bölgesi ve yakın çevresinde faaliyet gösteren, ortak ilke ve hedefleri benimseyen, kuruluş amaçları aynı sanayici ve işadamları derneklerinin ortak sesi olarak bölgesel, sektörel ve ulusal ekonomik politikalarının oluşturulmasına katkıda bulunmak, bölgesel ve sektörel kalkınma vizyonları geliştirerek uluslararası entegrasyona ve rekabet gücünün artırılmasına yardımcı olmak, projeler geliştirmek, iş dünyasını ilgilendiren sorunları ve çözüm önerilerini kamuoyuna, yetkili kurumlara duyurmak amacıyla, üyeleri arasında güç birliği sağlayarak ortak çalışma zemini oluşturmak;

Ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak üzere, Atatürk'ün çizdiği Türkiye Cumhuriyeti vizyonu ve çağdaş uygarlık hedefıni esas alarak bölgesel ve sektörel potansiyellerin en iyi şekilde değerlendirilmesi için faaliyetlerde bulunmak, demokratik, laik, etkin hukuk devleti anlayışı içinde, sivil toplumun kurumsallaşması ve özel girişimciliğin yaygınlaşmasına çalışmak, sanayici ve işadamlarının sorunlarına sahip çıkarak toplumdaki öncü ve girişimci niteliklerini geliştirmek üzere bağımsız bir platformda, temsil tabanı geniş, güçlü bir örgütlenme gerçekleştirmektir.

Federasyonun Faaliyet Alanları

Madde 3

Federasyon, amacı doğrultusunda temsil ettiği iş dünyası kesimine öncelik vermek üzere:

Piyasa ekonomisinin hukuki, kurumsal ve sosyal altyapısımn geliştirilmesi, ülke ekonomisinin istikrar içinde büyümesi için katkıda bulunur;
İş dünyasında etik değerlerin oluşturulmasına, toplumsal sorumluluk bilinciyle faaliyette bulunulmasına yönelik çalışmalar yapar;
Dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakından takip eder, iş dünyasının araştırma geliştirme faaliyetlerini artırması, teknoloji üreten ve ihraç eden bir konuma gelmesi yönünde gayret gösterir, destek verir;
4. İş dünyasının küresel boyutta belirgin ve kalıcı bir yer edinmesine yönelik faaliyetlerde bulunabilir;

5. Şirketlerin ulusal ve küresel rekabet gücünü artırıcı çalışmalar yapabilir;

6. Yatırımların ve ihracatın önünü açacak politikaların oluşturulması ve uygulanması için gerekli girişimlerde bulunabilir, yol gösterici. çalışmalar yapabilir;

7. Kalite ve verimlilik anlayışının gelişmesi için çaba gösterebilir;

Eğitim-öğretim faaliyetlerinin istihdam ve ekonomik gereksinmelerle uyumlu bir şekilde gerçekleştirilmesine destek olabilir;
Mesleki eğitimin geliştirilmesi için eğitim, proje vb. çalışma ve faaliyetlerde bulunabilir;
Üniversiteler ve bilimsel araştırma kuruluşları ile işbirliği yapabilir;
Toplumda girişimcilik ruhunun yaygınlaşması için çalışmalar yapabilir;
Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının giderilerek dengeli bir kalkınmanın sağlanması yönünde çaba gösterir, bölgesel ve sektörel planlama çalışmaları yapabilir;
Toplumsal uzlaşma bilincinin gelişmesi, işçi ve işveren kesimlerinin ulusal kalkınmaya odaklı işbirliği ve uyum içinde birlikte çalışmaları için gerekli girişimlerde bulunur, bu yönde faaliyetler yapar;
14. Uluslararası ilişkilere önem verir; kurumsal, sektörel ve ulusal düzeylerde deneyim alışverişi, işbirliği ve ortak girişim olanaklarını geliştirmeye çalışır;

15. Uluslararası faaliyette ve işbirliğinde bulunabilir, yurt dışında kurulmuş dernek veya kuruluşlara üye olarak katılabilir;

İnsan kaynakları ve doğal kaynakların teknolojik yeniliklerle desteklenerek en etkin biçimde değerlendirilmesini, verimlilik ve kalite yükselişini sürekli kılacak ortamın yaratılması yoluyla rekabet gücünün artırılmasını hedef alan politikaların oluşturulmasına katkıda bulunur;
Görüş ve öneriler geliştirerek bunları gerekli resmi ve özel şahıslara ve kamuoyuna iletebilir, amacı doğrultusunda düşünce ve hareket birliği oluşturabilir;
18. Genel Kurulun Onayı ve Yönetim Kuruluna Yetki vermesi ile; Gayrimenkule tasarruf, ipotek dahil olmak üzere gayrimenkuller üzerinde her nevi ayni, irtifak, kira, şuf'agibi haklar iktisap, tesis, terkin ve fek edebilir;

Elde edeceği kazancı federasyona gelir kaydederek üyeleri arasında paylaştırmamak, sadece kendi amacı doğrultusunda kullanmak kaydıyla, kazanç elde etmek ve örnek teşkil etmek, öncülük veya liderlik yapmak üzere Genel Kurul kararıyla anonim ortaklıklara iştirak edebilir, iktisadi işletmeler ve vakıflar kurabilir;
20. Amaçlarını gerçekleştirmek için konfederasyon kurabilir; kurulmuş olan konfederasyona katılabilir;

21. Yasal koşulları yerine getirmek kaydı ile yurtiçi ve yurtdışındaki benzer amaçlı kuruluşlarla ilişki kurabilir, ortak çalışmalar yapabilir. Aynı amaçla yurtdışında kurulmuş konfederasyonlara üye olabilir;

22. Her türlü bilimsel, sosyal, kültürel, popüler, teknik toplantılar, geziler vb. düzenleyebilir; araştırma, inceleme, etüdler vb. yapabilir;

Yardım ve bağış alır ve koşullu ve koşulsuz vasiyetleri kabul edebilir;
Kadın ve gençlere yönelik çalışmalara destek olmak, kadın ve gençlik projelerinde yer alabilir.


İKİNCİ BÖLÜM

Üyelik Hükümleri

Üyelik Koşulları

Madde 4

Federasyona üyelik için başvuracak dernekler;

(a) Federasyona üye diğer derneklerle kuruluş amaçları aynı,

(b) Tüzel kişiliği kazanmış,

(c) Federasyon gelirlerine temel oluşturan aidat ve katkı paylarını ödeme gücüne sahip,

(d) Yasak.faaliyetlerde buIunmayan,

(e) Fesihlerine karar verilmemiş veya fesihleri için herhangi bir çalışma başlamamış, kuruluş amaç ve şartlarını kaybetmemiş, acze düşmemiş, kendiliğinden dağılmış sayılmamış, kapatılmaları nedeniyle aleyhlerinde takibatta bulunulmamış veya valiliklerce faaliyetten alıkonulmamış, tasfıyeye girmemiş,

(f) Dernek merkezini ismini taşıdığı yerin ait olduğu coğrafi bölge sınırları içinde kurmuş,

(g) Federasyon iç yönetmelik hükümlerine uymayı taahhüt etmiş

olmalıdırlar.

Kurucu Üyeler ve Üyeliğe Kabul İçin Benimsedikleri İlkeler

Madde 5

Federasyon, aşağıda adları ve adresleri yazılı olan dernekler tarafından kurulmuştur.

1. Merkezi Balıkesir'de bulunan; Balıkesir Sanayici ve İşadamları Derneği (BASİAD), İsa Tamer ÇELİK
2. Merkezi Çanakkale'de bulunan; Çanakkale Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ÇASİAD) Erdal AKARSU
3. Merkezi Bandırma'da bulunan; Bandırma Sanayici ve İşadamları Derneği (BANSİAD) M. Çetin MİRAP
4. Merkezi Biga'da bulunan; Biga Sanayici ve İşadamları Derneği (BİSİAD) Zekai BAŞ
5. Merkezi Balıkesir'de bulunan; Balıkesir Genç İş Adamları Derneği (BAGİAD) Rahmi KULA
6. Merkezi Bandırma'da bulunan; Bandırma Genç İşadamları Derneği (BANGİAD) İsmail ÇOBAN

Madde 6

Federasyonun kurucuları, üyelik talebinde bulunan derneklerin üye olabilmeleri için aşağıdaki ilkelere uymalarını benimsemişlerdir. Buna göre, Federasyona üye olmak isteyen dernekler;

Türkiye'nin kalkınmasında özel sektöre dayalı sanayileşme ve girişimciliğin önemini kavramış olmalı,
· Ülke kalkınmasının önündeki engellerin ancak köklü ve bilimsel temeli olan reformlarla aşılabileceğini inancını taşımalı,

· Çağdaş uygarlık hedefıne, laik, demokratik ve insan haklarına saygılı bir hukuk devletine, piyasa ekonomisinin erdemlerine inanmalı,

· Sosyal sorumlulukların ve etik değerlerin bilincinde olmalı,

· Ülkemizde hızlı kalkınmanın, ancak bölgesel ve sektörel potansiyeller ile insan sermayesini en iyi şekilde değerlendirmekle mümkün olacağı inancıyla, bu doğrultuda çaba göstermeli,

· Avrupa Birliği üyeliğini çağdaş ekonomik ve sosyal kalkınmanın önemli bir aşaması olarak değerlendirmeli,

· Hiçbir şekilde politik, etnik, dinsel, bölgesel vb. ayrımcılık yapmamalı,

· İsmini taşıdığı yöre veya faaliyet alanı olarak belirlediği sektöre ilişkin çalışmalar yaparak uluslararası/ulusal/bölgesel/yerel kalkınmada inisiyatif almış olmalı,

· Üye yapısı ile, ismini taşıdığı yöre veya faaliyet alanı olarak belirlediği sektörün ekonomik gücünü temsil edebilmelidir.

Üyelik İşlemleri

Madde 7

Federasyona üyelik işlemleri aşağıda gösterilmiştir:

Federasyona girmek için 2. maddede belirtilen illerin sınırları içinde faaliyet gösteren ve 4. maddedeki koşulları yerine getiren bölgesel ve sektörel nitelikli, kuruluş amaçları aynı sanayici, işadamları, girişimci dernekleri, kendi Genel Kurullarında karar aldıktan sonra, Federasyon amaç ve faaliyet alanları ile ana tüzük hükümlerini kabul ettiklerini, gerekli üyelik koşullarını yerine getireceklerini belirten "Üyelik Başvuru Formu"nu doldurup yazılı olarak müracaat ederler.

Aday derneğin üyelik isteğinin işleme konulabilmesi için en az iki üye derneğin önerisi şarttır.

Yönetim Kurulu, başvurulan en çok 30 gün içinde, üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucu aday derneğe yazılı olarak duyurur.

Aday derneğin Federasyon üyeliğine kabul edilmesi üzerine kayıt işlemleri yapılır. Giriş aidatı, aylık ve yıllık aidat ve katkı paylarının gereken bölümü alınır. Bu ödemeler yapılmadıkça Federasyon üyeliği kazanılamaz.

Aday derneğin üyelik isteği Yönetim Kurulu tarafından reddedilmişse, itiraz halinde buna ilişkin nihai kararı Genel Kurul verir.

Üye dernekler eşit haklara sahiptirler. Münhasıran sahip oldukları eşit haklar bakımından, Federasyona üye derneklerin, üye sayılarına ve Federasyon Genel Kurulunda derneği temsil edecek delege sayılarına bakılmaz.

Üyelikten Ayrılma

Madde 8

Federasyon üyeliğinin sona ermesi, üyelikten çıkma veya üyelikten çıkarılma şeklinde olur. Hiçbir üye dernek, Federasyonda üye kalmaya zorlanamaz. Her üye dernek, yazılı olarak bildirmek kaydıyla, Federasyondan çıkma hakkına sahiptir. Federasyon üyeliğinden çıkan veya çıkartılan üye dernekler, üyelikte bulundukları sürenin birikmiş borçlarını ödemekle yükümlüdürler.

Mevzuatta belirtilenlere ek olarak;

• Özürsüz olarak çalışma ve toplantılarda temsil edilmeyen, verilen görevleri yapmayan, görev almaktan kaçınan ve Federasyonun yaşamasına, amaç ile faaliyet konularına ilgisiz kalan,

• Federasyona üye olma koşullarını yerine getirme vasfını kaybeden ve Federasyon Tüzüğü hükümleri ile Federasyon iç yönetmeliği, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı davranan üye dernekler,

Federasyon Yönetim Kurulu tarafından verilecek bir kararla üyelikten çıkartılabilirler. Bu karar gerekçeli olarak üye derneğe yazı ile bildirilir. Üye derneğin, bir ay içinde bu karara itiraz hakkı saklıdır. İtiraz halinde durum, kararı veren kurulca yeniden incelenir. Yönetim Kurulu ilk kararında ısrar ederse, bu durum üye derneğe yeniden yazılı olarak bildirilir.

Bir yıla alt ödentilerini, o yılın bitiminden sonra altı ay içinde ödemeyen üye dernekler, Yönetim Kurulu kararı ile Federasyon üyeliğinden çıkartılırlar. Ancak çıkartılmadan önce, üyeye yıllık ödentisini ödemesi için gönderilecek taahhütlü mektubun tebliğinden sonra iki ay beklenilmesi gerekir.

Üyelikten çıkartılan üye dernek, kendisine bildirilen karara karşı bildirim tarihinden başlamak üzere onbeş (15) gün içinde Federasyon Yönetim Kurulu aracılığı ile Genel Kurula itiraz edebilir. İtiraz ilk Genel Kurul toplantısında görüşülür ve karar bağlanır. İtirazın karara bağlanmasına kadar üye derneğin hak ve yükümlülükleri devam eder.

Üye derneğin süresinde itiraz etmemesi veya itirazın Genel Kurulda reddedilmesi halinde, Federasyon Yönetim Kurulu üyenin kaydını siler. Ayrılan veya çıkartılan üye dernek, tüm ödenti borçlarını ödemediği takdirde, Federasyon yasal yollara başvurur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yönetim Hükümleri

Federasyon Organları

Madde 9

Federasyonun zorunlu organları aşağıda gösterilmiştir:

1. Genel Kurul

2. Yönetim Kurulu

3. Denetleme Kurulu

Federasyonun faaliyetlerini daha etkin yürütebilmesini teminen, yukarıda belirtilen yasa gereği zorunlu olanlara ilaveten, aşağıdaki organlar da ihdas edilmiştir:

4. Danışma Kurulu

5. Genel Sekreterlik

6. Disiplin Kurulu

Genel Kurul

Madde 10

1. Genel Kurul Görev ve Yetkileri

Genel Kurul, Federasyonun en yetkili karar organı olup görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

(a) Yasalar ile Federasyon tüzüğü hükümleri doğrultusunda gerekli kararları almak, iç yönetmelikleri onaylamak,

(b) Dönem çalışma programı ile yıllık bütçeleri, gelir ve gider çizelgelerini görüşüp karara bağlamak,

(c) Çalışma dönemi için zorunlu yönetim organları ve disiplin kurulu asil ve yedek üyelerini seçmek;

(d) Geçmiş çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gelir- gider çizelgelerini; Denetleme Kurulunun denetim raporunu görüşüp onaylamak, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerini ibra etmek,

(e) Federasyon tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu önerilerini görüşüp karara bağlamak,

(f) Federasyon üyeliğine kabul ve üyelikten çıkarmalar hakkında nıhai kararı vermek,

(g) Federasyona taşınmaz mal satın alınması veya satılması konularında yönetim kuruluna yetki vermek,

(h) Federasyonun anonim ortaklıklara iştiraki, iktisadi işletmeler ve vakıflar kurmasına karar vermek;

(i) Federasyonun uluslararası çalışmalarda bulunması, yurt dışındaki kuruluşlara katılması veya bunlarla işbirliğinde olması için yönetim kurulunun yaptığı öneriler hakkında karar almak,

(j) Federasyonun dağıtılmasına ve malvarlığının dağıtılmasına karar vermek,

(k) Konfederasyona katılma durumunda katılım kararını vermek ve konfederasyonda Federasyonu temsil edecek kişileri seçmek,

(1) Federasyon organlarını denetlemek, haklı neden oluşması durumunda görevden almak,

(m) Federasyonun diğer bir organına verilmemiş olan işleri yapmak, gerekli olan diğer

konularda karar vermek.

(n) Derneğin maddi ve manevi yönden güçlenmesi için Yönetim Kurulu Üyelerine düşen görev, yetki, sorumluluklar ve yükümlülükler yönetmelikle tespit edilir.

(o) Genel Kurul yukarıda sayılan görev ve yetkileri için delegelerin yarıdan bir fazlası ile toplanma yeterliliğine ve toplantı yeter sayısının salt çoğunluğu ile karar verme yeterliliğine sahiptir.

2. Yıllık Olağan Toplantı

Genel Kurul, üye derneklerin gösterecekleri delegeler ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerinden oluşmaktadır. Federasyon mali genel kurul olarak her yıl, organların seçimi için ise iki yılda bir olağan olarak Şubat ayı sonuna kadar toplanır ve delegelerin yarıdan bir fazlasının katılması ile Federasyon merkezinin bulunduğu yerde çalışmalarına başlar.

3. Genel Kurulun oluşması

Üye derneklerin Genel Kurula gönderebilecekleri delege sayısı, dernek üye sayılarına göre aşağıdaki gibi gruplanmıştır. Buna göre;
Üye sayısı 100 veya daha az olan üye dernekler beş (5) delege,
Üye sayısı 101 ila 150 olan üye dernekler altı (6) delege,
Üye sayısı 151 ila 200 olan üye dernekler yedi (7) delege,
Üye sayısı 201 veya daha fazla olan üye dernekler sekiz (8) delege,


Federasyona Üye Derneklerin Yönetim Kurulu Başkanları doğal delegedir. Dernek başkanlarının değişmesi halinde yeni seçilen dernek başkanı başkaca bir işleme gerek kalmadan eski başkanın yerine federasyon delegesi olur. Üye sayılarına bağlı delegelerin haricinde genel Kurulda temsil edilirler.

4. Genel Kurul Çağrı ve Toplantı Yöntemi

Federasyon Genel Kurulunun toplantıya çağrılmasında uygulanacak yöntemler aşağıda gösterilmiştir:

(a) Federasyon Yönetim Kurulu, Genel Kurula katılma hakkına sahip üye dernekler ve delegelere ilişkin hazurun cetvelini düzenler. Daha önce borçlarının ödenmesi için borçlu üyelere uyarıda bulunur. Borçları bulunan üye dernekler borçlu bulundukları yılın bitiminden itibaren 6 ay sonuna kadar borçlarını ödemedikleri takdirde Federasyondaki delegeleri Genel Kurul toplantısına katılamazlar, seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar.

(b) Genel Kurula katılacak üye dernek ve delegeler, en az onbeş (15) gün önceden, yapılacak toplantının ve bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde düzenlenecek ikinci toplantının, günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede ilanı veya federasyonun internet sayfasında ilanı, yazılı olarak bildirimi, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine yada iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak süre 7 (yedi) günden az olamaz.

(c) İkinci toplantı, yeterli çoğunluk aranmaksızın katılan üye dernek delegeleri ileaçılır ve Genel Kurul çalışmalarına başlar. Ancak katılan delege sayısı Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu asil üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz.

(d) Genel Kurula katılacak üye dernek delegeleri, Yönetim Kurulunca düzenlenen "Genel Kurul Üyeleri Çizelgesi"ndeki adları karşısına imza atıp Genel Kurul Toplantısına girerler. İmzalanan çizelgeye göre, Genel Kurula katılan delegelerin sayısı ile toplantı ve karar yeter sayıları bir tutanakla saptanır.

(e) Gerekli çoğunluk sağlanmışsa, Genel Kurul toplantısı Federasyon Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır ve Genel Kurulu yönetmek üzere oluşturulacak divana, hazır bulunan delegeler arasından, bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir katip seçilir.

(f) Genel Kurulda sadece gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan delegelerin en az onda biri (1/10) tarafında yazılı olarak görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

(g) Genel Kurula katılma hakkını elde etmiş delegelerin bir oy hakkı olup oyunu kendisi kullanmak zorundadırlar. Vekaleten oy kullanılamaz.

(h) Toplantı yeter sayısı: Genel Kurul katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve federasyonun feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları asıl üye tam sayısının iki katından az olamaz.

5. Genel Kurul Toplantıları:

Genel Kurul;

(a) Federasyonun tüzüğünde belirtilen zamanlarda olağan olarak;

(b) Yönetim ve Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya federasyon delegelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Denetleme kurulunun veya federasyon delegelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu, genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu ya da toplantı isteğinde bulunan delegelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hukuk hakimi, federasyon delegeleri arasında üç kişilik bir heyeti, genel kurula toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Olağanüstü Genel Kurul toplantısı olağan Genel Kurul toplantısındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır. Ancak, Olağanüstü Genel Kurul sırasında gündeme madde eklenmesi önerisi yapılamaz.

Yönetim Kurulu

Madde 11

1. Yönetim Kurulunun Oluşumu

Federasyonun yetkili icra organı olan Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından iki (2) yıllık çalışma dönemi için seçilir. Yönetim kurulu 9 asil, 9 yedek üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu asil üyeliğine bir derneği temsilen en fazla iki kişi, Yönetim Kurulu yedek üyeliğine bir derneği temsilen en fazla iki kişi seçilebilir. Aynı kriter Denetleme Kurulu için de geçerlidir.

2. Yönetim Kurulunun Yedek Üyelerle Tamamlanamaması;

Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse, Genel Kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır. Çağrının yapılmaması halinde delegelerden beşte birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak federasyon delegeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.

3. Yönetim Kurulunun Çalışma Yöntemi

Yönetim Kurulunun çalışma yöntemi aşağıda gösterilmiştir:

(a) Başkanlık süresi iki (2) yıldır. Aynı şahıs, en fazla iki dönem üst üste başkanlığa seçilebilir. Daha sonra en az bir çalışma dönemi (iki yıl) geçmedikçe, yeniden başkan seçilemez.

(b) Yönetim Kurulu en az ayda bir kez toplanır ve gerektiğinde olağanüstü toplantı yapabilir. Özürsüz olarak üst üste üç (3) toplantıya veya özürlü olsa dahi, bir yıl içinde düzenlenen toplantıların yarısından bir fazlasına katılmayan Yönetim Kurulu üyesinin üyeliği kendiliğinden düşer. Bu durumda sıradaki yedek üye asil üyeliğe atanmış olur.

(c) Yönetim Kurulunun toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ve karar yeter sayısı katılanların salt çoğunluğudur.

(d) Yönetim Kurulu Federasyon Başkanının çağrısı ve saptadığı gündem doğrultusunda toplanır ve çalışmalarını yapar

4. Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

(a) Genel Kurul kararlarını uygulamak, Genel Kurul kararı gerektirmeyen konularda, yasalar ve tüzük hükümleri doğrultusunda karar almak ve uygulamak,

(b) Federasyonu temsil etmek, gerektiğinde temsil görevini Yönetim Kurulu Başkanına vermek,

(c) Geçmiş çalışma dönemi faaliyet raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini hazırlamak,

(d) Yeni çalışma dönemi faaliyet programı ile yıllık bütçe, gelir ve gider çizelgelerini hazırlamak ve Genel Kurulca onaylandıktan sonra uygulamak,

(e) Üyelik nitelik ve koşullarını yitiren, amaç ve hizmet konularından uzaklaşan; bu tüzük hükümleri ve Genel Kurul kararlarına aykırı hareket eden, aykırı söz ve eylemlerde bulunan üyeleri disiplin kuruluna sevk etmek,

(f) Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak, üyelere ve mülki amirliğe duyurmak,

(g) Ortaklık, iktisadi işletme ve vakıf kurulmasına veya kurulmuş ve kurulacaklara katılmaya karar vermek üzere Genel Kurula öneri götürmek,

(h) Federasyon tüzüğünün değiştirilmesi ile yönetmeliklerin hazırlanması ve değiştirilmesine ilişkin tasarılar hazırlamak,

(i) Danışma kurulu üyelerini belirlemek,

j) Danışma kurulunun önerileri ile dilekleri hakkında karar vermek,

(k) Yukarıda sayılanlar dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, yasa ve tüzük hükümleri uyarınca Genel Kurul yetkisine girmeyen konularda, gerekli tüm kararları almak, uygulamada bulunmak,

(l) Konfederasyon genel kurulunda Federasyonu temsil edecek delegeleri belirleyip genel kurula önermek,

(m) Federasyonu bağlayacak hukuki işlemler ve mali hareketler'de imza Yetkisi; Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Sekreterin müşterek imzası; Başkanın yada Genel Sekreterin olmadığı durumlarda; Yönetim Kurulu Başkan Vekillerinden birinin ilavesi ve müşterek imza ile olur. Bu çerçeve dikkate alınarak Yönetim Kurulu Federasyon imza sirküsünü hazırlama ve onaylama yetkisine sahiptir.

Federasyonun İç Denetimi

Madde 12

Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Federasyonun iç denetimi Denetleme Kurulu tarafından gerçekleştirilir.

Denetleme Kurulu

Madde 13

Her türlü denetime açık olan Federasyonda iç denetim görevi Denetleme Kurulu aracılığı ile yerine getirilir. Denetleme Kurulunun oluşumu ve çalışma şekline ilişkin hükümler aşağıda gösterilmiştir:

(a) Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından iki (2) yıl için seçilir. Üç (3) asil ve üç (3) yedek üyeden oluşur.

(b) Denetleme Kurulu, seçimi izleyen ilk toplantısında kendi arasından bir başkan seçer.

(c) Denetleme Kurulu en az altı (6) ayda bir toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısı ikidir. Denetleme Kurulu'nca Federasyonun faaliyetlerinde ve hesap işlemlerinde kanunlara uygunluk açısından yapılan denetim sonuçları raporla Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunulur.

Danışma Kurulu

Madde 14

1. Amacı

Danışma Kurulu, federasyon amaçları ve faaliyet alanlarıyla ilgili gelişmeleri değerlendirmek, federasyonun gelecekteki çalışmalarına ışık tutacak görüş ve öneriler geliştirmek amacıyla oluşturulur. Kararları Yönetim Kuruluna tavsiye niteliğindedir.

2. Oluşumu, Toplantı ve Karar Nisabı

Danışma Kurulu, Federasyonun görevdeki ve eski Yönetim Kurulu başkan(lar)ı ile üye derneklerin görevdeki Yönetim Kurulu Başkanlarından ve Yönetim Kurulu tarafından bir dönem için belirlenecek kendi alanlarında uzmanlığı kabul edilmiş kişilerden oluşur. Danışma Kurulu Başkanı bir önceki Federasyon Yönetim Kurulu başkanıdır. İlk dönem başkanlığı en yaşlı kurul üyesi yapar.

Danışma Kurulu yılda en az bir defa toplanır. Toplantı gündemini Danışma Kurulu Başkanı belirler. Danışma Kurulu Başkanı, gerek gördüğünde toplantıları Federasyon ve üye derneklerden daha geniş bir katılımla düzenleyebilir.

Toplantı yeter sayısı kurul üyelerinin yarısından bir fazlası, karar yeter sayısı ise, toplantıya katılan kurul üyelerinin yarısından bir fazlasıdır. Toplantıda alınan tavsiye kararları bir yazı ile Yönetim Kuruluna bildirilir.

3. Danışma Kurulunun Görev ve Yetkileri

Danışma Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

(a) Federasyon amaç ve faaliyet alanlarına ilişkin değerlendirmeler yapmak, görüş ve öneriler geliştirmek,

(b) Üye dernekler arasında işbirliği ve dayanışmayı geliştirici, Federasyona bağlılığı artırıcı çabalarda bulunmak,

(c) Yönetim Kurulu ve Genel Kurulun diğer konulardaki istek ve dilekleri hakkında çalışmalar yapıp görüşlerini bildirmek.

Genel Sekreterlik

Madde 15

Federasyonun faaliyetleri, ilgili kanunlar ile Tüzük'te belirtilen esaslar çerçevesinde ve yetkili organların kararı uyarınca Genel Sekreterlik tarafından yürütülür. Genel Sekreterliğin çalışma düzeni, istihdam koşulları, görev ve yetkileri iç yönetmelik hükümleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Genel Sekreter, Yönetim Kurulunun doğal üyesidir.

Disiplin Kurulu

Madde 16

Genel Kurul tarafından seçilen üç (3) üyeden oluşur. Kurul ilk toplantısında üyelerden birini başkan seçer.

Disiplin Kurulu, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu'ndan ayrı ayrı veya birlikte talep gelmesi halinde toplanır; bu kurulların başta üye derneklerin Federasyon amaçlarına, tüzüğüne ve iç yönetmeliğe uygun davranmalarıyla ilgili konular olmak üzere, tetkikini istediği hususları inceleyip karar alır ve Yönetim Kuruluna tavsiye niteliğinde bildirir.

Çalışma ve Proje Grupları

Madde 17

Federasyon Yönetim Kurulu kararıyla, federasyonun amaçları doğrultusunda yönetime yardımcı olmak üzere, geçici veya sürekli olarak çalışma ve/veya proje grupları kurulabilir. Aksi belirlenmedikçe, çalışma gruplarının görevleri yönetim kurulunun çalışma dönemi, proje gruplarının ise, proje süresiyle sınırlıdır. Gruplar Federasyon Yönetim Kurulu tarafından kendilerine verilen yetki ve sorumluluk sınırları içinde çalışırlar.

Grupların oluşturulmasında, üye derneklerin de katılım ve desteğiyle Federasyon sınırları içindeki illerin/yörelerin sorunlarını araştırıp dile getirmek, çözüm önerileri ve/veya projeler geliştirmek amacıyla bölgesel nitelikli çalışma ve proje grupları kurulması öncelik taşır

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hükümler

Bütçe

Madde 18

Federasyonun yıllık bütçe dönemi 1 Ocak'ta başlar ve 31 Aralık'ta sona erer.

Federasyonun bütçesi, amaçları doğrultusunda, etkin olarak çalışmasına ve konfederasyona gerekli katkıyı yapmasına yetecek büyüklükte olmalıdır. Bu itibarla, Federasyona yapılacak ödenti miktarları Yönetim Kurulunca belirlenerek Genel Kurula teklif edilir. Genel Kurulun onayı ile kesinleşir.

Federasyonun Gelirleri

Madde 19

Federasyonun gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

1.Giriş Aidatı

Genel Kurul tarafından belirlenir ve her üye dernekten üyeliğe kabulü takiben bir defaya mahsus olmak üzere peşin olarak alınır. Giriş ödentisi 2.000 TL 'dir.

2.Yıllık Aidat

Yıllık Aidat olarak da her üye derneğin üyesi başına 40 TL alınır. Bu miktarları arttırıp eksiltmeye Genel Kurul yetkilidir.

3. Yönetim Kurulu üyeliği ödentisi

Federasyon Yönetim Kurulu asil üyeliğine seçilen derneklerden 1.000 TL Yönetim Kurulu üyeliği ödentisi alınır. Bu miktarları arttırıp eksiltmeye Genel Kurul yetkilidir.

4.Katkı payları

Katkı payları, federasyonun amaçları doğrultusunda görevlerini etkin bir şekilde yürütebilmek, üst kuruluşlara olan yükümlülüklerini yerine getirebilmek amacıyla ihtiyaç duyacağı ek gelirlerdir. Katkı paylarının tutarları ve ödeme şekli Fedrasyon iç yönetmeliği ile düzenlenir.

5.Diğer Gelirler

Federasyon taşınır ve taşınmaz malları ilehaklarının kiraya verilmesinden sağlanan gelirler; taşınır değerler gelirleri, her türlü faaliyetten elde edilen gelirler; koşullu veya koşulsuz bağış, vasiyet ve yardımlar, ortaklıklar, iktisadi işletmeler ve lokalden sağlanacak gelirler ile sair gelirlerden ibarettir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Tüzük Değişikliği

Madde 20

Tüzük değişikliğine karar verme yetkisi Genel Kurula aittir. Tüzük değişikliği Genel Kurula katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınabilir.

Federasyonun Dağıtılması

Madde 21

Federasyon Genel Kurulu her zaman federasyonun feshine karar verebilir. Genel Kurulun federasyonun feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan federasyon delegelerinin en az 2/3'ünün toplantıda hazır bulunması şarttır. Şu kadar ki, Tüzük değişikliği ve federasyonun feshi kararları, ancak toplantıya katılan delegelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

İlk toplantıda üçte iki (2/3) oy çoğunluk hazır bulunmadığı takdirde, ikinci toplantıda, toplanacak delegelerin sayısı ne olursa olsun, Federasyonun dağıtılması konusu görüşülür. Ancak, dağılma kararının hazır bulunan delegelerin üçte iki (2/3) oy çoğunluğu ile alınması zorunludur.

Federasyonun feshi halinde, tasfiye işlemleri Genel Kurul tarafından seçilen üç (3) kişilik Tasfiye Kurulu tarafından yapılır. Federasyonun mal varlığı, Genel Kurulca belirlenen bir yere devredilir.

Hüküm Eksikliği

Madde 22

Bu ana tüzüğün uygulanması sırasında ortaya çıkacak hüküm eksikliklerinde Dernekler Kanunu ile Türk Medeni Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

Federasyonun Borçlanma Usulleri

Madde 23

Federasyon, amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma, kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Federasyonun gelir kaynakları ile karşılanmayacak miktarlarda ve Federasyonu ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Delegelerin Hakları

Madde 24

Hiçbir delege, federasyona delege olmaya ve delege kalmaya zorlanamaz ve her delege istifa etme hakkına sahiptir. Her delegenin Genel Kurul'da bir oy hakkı vardır ve delege oyunu bizzat kendisi kullanmak zorundadır. Federasyon delegeleri eşit haklara sahiptir. Federasyon tüzüklerinde, delegeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre, sınıf farkı gözeten hükümler bulunamaz ve tüzüğe eşitliği bozan veya bazı delegeler ayrıcalık tanıyan hükümler konulamaz. Onursal delegeler istedikleri takdirde aidat verebilirler, onursal delegelerin oy hakkı yoktur.

Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi

Madde 25

Olağan veya olağan üstü Genel Kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim kururlu başkanı tarafından; Yönetim ve Denetleme Kurulları ile diğer organlara seçilen asil ve yedek üyeleri içeren liste Dernekler Yönetmeliğinin 17. Maddesinde belirtilen Ek-3 göre hazırlanarak Federasyon merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine yazı ile bildirilir.

Tutulması Gerekli Olan Defterler ve Tutulma Esas ve Usulleri

Madde 26

Defter Tutma Esasları

Federasyonda işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin ilgili Kanunda her yıl yenilenen bilanço esasına göre defter tutma haddini aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço hesabına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın Yönetim Kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Federasyonun ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Tutulacak Defterler

Federasyonda aşağıda yazılı defterler tutulur.

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir :

1. Karar Defteri : Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2. Üye Kayıt Defteri : Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3. Evrak Kayıt Defteri : Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyla saklanır.

4. Demirbaş Defteri : Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşülmesi bu deftere işlenir.

5. İşletme Hesabı Defteri : Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6. Alındı Belgesi Kayıt Defteri : Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir :

1. (a) bendinin 1,2,3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2. Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri : Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Gelir ve Giderlerde Usul

Madde 27

Federasyon gelirleri, alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Federasyon gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont ya da hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı ve harcama belgelerini saklama süresi 5 yıldır.

Federasyon gelirlerinin toplanılmasında kullanılacak alındı belgeleri Yönetim Kurulu kararıyla bastırılır. Alındı belgelerinde ödeme ve bağışta bulunanların açık kimliği ve imzaları bulunur.

Federasyon gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.

Federasyon tarafından tutalan defter ve kayıtlarla ilgili usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. Tutulacak defterlerin İl Dernekler Müdürlüğünden ya da noterden onaylı olması zorunludur.

Genel Kurul Kararlarının İptali

Madde 28

Toplantıda hazır bulunan ve kanuna veya tüzüğe aykırı olarak alınan Genel Kurul kararlanna katılmayan her delege, karar tarihinden başlayarak bir ay içinde; toplantıda hazır bulunmayan her delege kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak üç ay içinde mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteyebilir. Diğer organların kararlarına karşı, federasyon içi denetim yolları tükenmedikçe iptal davası açılamaz. Genel Kurul kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlar saklıdır.

Geçici Madde

İlk Genel Kurulda federasyon organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici Yönetim Kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Kurucu Yönetim Kurulu Üyelerinin İsimleri ve İkamet Adresleri Şöyledir:

1. Kurucu Üye ve Geçici Yönetim Kurulu Başkanı:

İsa Tamer ÇELİK / BASİAD Balıkesir Sanayici ve İşadamları Derneği

BAHÇELİ EVLER MH. TEKNİK LİSE CD. NO:51/9 BALIKESİR

2. Kurucu Üye ve Geçici Yönetim Kurulu Üyesi:

Erdal AKARSU / ÇASİAD Çanakkale Sanayicileri ve İşadamları Derneği

CEVATPAŞA MAH. KAYSERİLİ AHMET PAŞA BULVARI NO:28 DURA APT. DAİRE 5 ÇANAKKALE

3. Kurucu Üye ve Geçici Yönetim Kurulu Üyesi:

M. Çetin MİRAP / BANSİAD Bandırma Sanayici ve İşadamları Derneği

ÜNİVERSİTELER MAH. 1598 CAD. KÜME EVLERİ NO:18/21 ÇANKAYA ANKARA

4. Kurucu Üye ve Geçici Yönetim Kurulu Üyesi:

Zekai BAŞ / BİSİAD Biga Sanayici ve İşadamları Derneği

MİSYEM GIDA HAYVANCILIK SAN.TİCİLTD.ŞTİ. AKKÖPRÜKÖYÜ/BİGA/ÇANAKKALE

5. Kurucu Üye ve Geçici Yönetim Kurulu Üyesi:

Rahmi KULA / BAGİAD Balıkesir Genç İş Adamları Derneği

ATATÜRK MAH. BANDIRMA CAD. EMEK APT. NO:43/3 BALIKESİR

6. Kurucu Üye ve Geçici Yönetim Kurulu Üyesi:

İsmail ÇOBAN / BANGİAD Bandırma Genç İşadamları Derneği

PAŞAKENT MH. 1062 SK. POYRAZ SİTESİ B BLOK NO:11/4 BANDIRMA/BALIKESİR

Yönetim Kurulu Üyelerinin İsimleri ve İkamet Adresleri Şöyledir:

1. Yönetim Kurulu Başkanı:

İsa Tamer ÇELİK / BASİAD Balıkesir Sanayici ve İşadamları Derneği

BAHÇELİ EVLER MH. TEKNİK LİSE CD. NO:51/9 BALIKESİR

2. Yönetim Kurulu Üyesi:

Erdal AKARSU / ÇASİAD Çanakkale Sanayicileri ve İşadamları Derneği

CEVATPAŞA MAH. KAYSERİLİ AHMET PAŞA BULVARI NO:28 DURA APT. DAİRE 5 ÇANAKKALE

3. Yönetim Kurulu Üyesi:

M. Çetin MİRAP / BANSİAD Bandırma Sanayici ve İşadamları Derneği

ÜNİVERSİTELER MAH. 1598 CAD. KÜME EVLERİ NO:18/21 ÇANKAYA ANKARA

4. Yönetim Kurulu Üyesi:

Zekai BAŞ / BİSİAD Biga Sanayici ve İşadamları Derneği

MİSYEM GIDA HAYVANCILIK SAN.TİCİLTD.ŞTİ. AKKÖPRÜKÖYÜ/BİGA/ÇANAKKALE

5. Yönetim Kurulu Üyesi:

Rahmi KULA / BAGİAD Balıkesir Genç İş Adamları Derneği

ATATÜRK MAH. BANDIRMA CAD. EMEK APT. NO:43/3 BALIKESİR

6. Yönetim Kurulu Üyesi:

İsmail ÇOBAN / BANGİAD Bandırma Genç İşadamları Derneği

PAŞAKENT MH. 1062 SK. POYRAZ SİTESİ B BLOK NO:11/4 BANDIRMA/BALIKESİR

7. Yönetim Kurulu Üyesi:

Abdullah BEKKİ / BASİAD Balıkesir Sanayici ve İşadamları Derneği

ATATÜRK MAH. TOZAN SOK. 3/13 BALIKESİR

Bu tüzük 28 (Yirmi sekiz) madde ve 1 (Bir) geçici maddeden ibarettir.

GÜNEY MARMARA SANAYİ VE İŞ DÜNYASI FEDERASYONU

YÖNETİM KURULU

DERNEKLERİMİZ

ANASAYFA

Güncel Raporlar Derneklerimiz

GÜNMARSİFED

HakkımızdaYönetimDanışma KuruluKomisyonlarBaşkanın Mesajı

 

ÜyelerTüzükEtikMisyonumuzVizyonumuzLogo
BASIN BÜLTENLERİ RAPORLAR FUARLAR
TR22 BÖLGESİ FOTO GALERİ İLETİŞİM
Dumlupınar Mah. Kazım Özalp Cad. No:10 Balıkesir/Merkez Telefon 0 266 244 10 17 Faks 0 266 249 59 47 E-mail info@gunmarsifed.org
© 2020 | Tüm Hakları Saklıdır
MND Ajans